Regulamin wynajmu pokoi, apartamentów i domków wypoczynkowych w Willi Oskar:

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Przedmiotem najmu jest pokój a nie miejsce sypialne w pokoju. Rezerwacji pokoi,apartamentów i domków można dokonać pod nr telefonu: +48 669 254 449

2. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości planowanego wynajęcia pokoju w ustalonym terminie 5 dni od wstępnej rezerwacji telefonicznej bądź mailowej. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie nie gwarantuje dokonania rezerwacji pokoju. Wpłaty zadatku należy dokonywać wg podanych niżej danych:

Bank Pekao S.A.  IWONA DEPTUŁA 
NR KONTA: 94 1240 5790 1111 0010 7332 4749 

TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ NAZWISKO …………..   ZA POBYT

Klienci wynajmujący u nas pokoje, apartamenty, domki zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

3. Doba noclegowa kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu a zaczyna o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu. Wymeldowanie/zdanie kluczy odbywa się WYŁĄCZNIE w obecności właścicieli. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu pokoju.
5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach 8:00-22:00
6. Willa Oskar nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną i innych rzeczy.
7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
8. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie Willi Oskar obowiązuje zakaz palenia tytoniu we wszystkich naszych pomieszczeniach. Uprasza się Gości o to by nie: rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przetrzymywania zwierząt przez Gości.
10. Gość Willi Oskar ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 50 złotych.
11.Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
12.Zasady zwrotu zadatków wpłacanych na poczet wypoczynku Gości:
– do 3 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 100%
– poniżej 3 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki nie są zwracane.
13. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt. CENY WYNAJMU NIE ZAWIERAJĄ OPŁATY KLIMATYCZNEJ PŁATNEJ W DNIU PRZYJAZDU WG USTALONYCH STAWEK.
14. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.

Życzymy miłego i przyjemnego wypoczynku.

Informacja o danych osobowych dla Gości – WILLA OSKAR *** art. 13 RODO

Kto jest administratorem danych osobowych gości ?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest WILLA OSKAR, Przewłoka ul. Morska 3

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach polityki ochrony danych osobowych jest menadżer pensjonatu dostępny pod nr telefonu 669 254 449, oraz poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rezerwacjawillaoskar@gmail.com

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Willi Oskar ?

Celem, dla których Willa Oskar przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez nas jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Willa Oskar w związku z poniesioną przez nas szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Willi Oskar,

  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla naszych Gości.

Ponadto, Willa Oskar przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring parkingowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Willi Oskar.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez nas jest umowa o świadczenie usług wynajmu noclegu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Informujemy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Willi Oskar jest usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Willa Oskar przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

  3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

  4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług wynajmu usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Willi lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Willi Okar – Morska 3 Przewłoka. Ponadto, Willa udostępnia adres: rezerwacjawillaoskar@gmail.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Willa będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi wynajmu noclegów. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Willi Oskar zawarcie umowy na te usługi.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Willa Oskar nie podejmuje zautomatyzowania danych osobowych, w tym profilowania.